Wizja

Polska krajem czystym i zielonym, gdzie transport nie zagraża środowisku, warunki do życia są przyjazne dla ludzi, a mieszkańcy mają wpływ na swoje otoczenie.

Misja

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Naszą misję realizujemy poprzez:

- Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;

- Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;

- Działania na rzecz respektowania praw pieszych;

- Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;

- Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;

- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;

- Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;

- Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych.

Terenem naszych działań jest Warszawa i Mazowsze, ale staramy się również wspierać inicjatywy zbieżne z naszą misją w innych regionach Polski.