Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-303

2007.02.23: Wielki Post od samochodu?

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann wezwał Niemców, by w okresie Wielkiego Postu w miarę możliwości powstrzymywali się od jazdy samochodem. Nawiązując do postępujących na Ziemi zmian klimatycznych kardynał Lehmann... »

2007.02.01: Społeczności i ich rozwiązania

(fragment pracy magisterskiej Komunikacyjne problemy wielkich aglomeracji - aspekty administracyjno-prawne) Miasto położone na południu Brazylii, a jednak znacznie różniące się od pozostałych aglomeracji tego kraju. Nie ma... »

2006.12.28: Inwestycje transportowe w budżecie Warszawy na rok 2007

Niniejszy krótki raport zawiera przegląd wybranych inwestycji transportowych, zawartych w projekcie budżetu Warszawy na rok 2007, pod kątem zgodności z polityką transportową i efektywności wydatkowania zaplanowanych środków. Oparty jest... »

2006.12.17: Czy niekontrolowany rozwój transportu zaszkodzi polskiej gospodarce?

Rozmowa "Zielonego Światła" - z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozmawia Melania Żalińska. Uważa Pan, że rozwój transportu może obniżyć w nadchodzących latach konkurencyjność polskiej gospodarki. Wydaje... »

2006.12.15: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce

Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku jako jeden z głównych warunków swej wykonalności wymienia internalizację kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci". Umożliwi to bowiem pojawienie... »

2006.12.08: Lotniska skazane na upadek

„Dziennik” w całostronicowym artykule Jacka Krzemińskiego przestrzega przed szałem budowy lotnisk, jaki ogarnął samorządy. Gdyby małe miejscowości zrealizowały swoje plany budowy lotnisk, niebo nad Polską zasłoniłyby eskadry... »

2006.11.19: Bike 'n Ride jako element łańcucha zrównoważonej mobilności

(referat dr. Piotra Kuropatwińskiego ze spotkania generalnego Koalicji Lanckorońskiej w Augustowie, 18-19 listopada 2006 r.) Kilkuletnie doświadczenie uczestniczenia w przygotowaniach i śledzenia procesu realizacji Gdańskiego Rowerowego... »

2006.10.23: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000

Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo... »

2006.09.30: Sprawozdanie z projektu inicjującego reaktywację Koalicji Lanckorońskiej

Przedstawiamy raport końcowy z projektu pt. Centrum Zrównoważonego Transportu - sieć współpracujących organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie zrealizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w okresie od 1 grudnia... »

2006.09.25: Odwołanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań Trasy AK

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie zgadza się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al... »

2006.09.14: Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO Transport

Informację sporządził Krzysztof Rytel ze stow. Zielone Mazowsze, przedstawiciel organizacji ekoogicznych w Komitecie. Było to posiedzenie wyjazdowe w Gdańsku, gdyż następnego dnia prezentowano realizowane w ramach programu projekty - Trasa... »

2006.09.06: Opinia Inżyniera Ruchu do koncepcji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

BD-IR/PR/948/06 Warszawa, dnia 06.09.2006 r. Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. do geometrii ulicy Dewajtis, ulicy Marymonckiej i Wisłostrady. Obiekt: Koncepcja połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienia miejsc... »

2006.07.26: Opinia o nowej koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW

Do: Biuro Prac Inżynierskich, Warszawa. Dotyczy: koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW . Szanowni Państwo, Dziękujemy za przekazany do zaopiniowania projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej UKSW. Poniżej przedstawiamy uwagi naszego... »

2006.07.13: Polskie Linie Kolejowe i GDDKiA nie są w stanie wykorzystać funduszy unijnych

13 lipca 2006 Komitet Monitorujący SPO Transport zaakceptował zmianę w programie operacyjnym, umożliwiającą współfinanowanie dokończenia pierwszej linii metra w Warszawie. Projekt był początkowo zgłoszony do działania 1.6 ZPORR, ale został... »

2006.07.02: Przypomnij drogowcom o ścieżce na moście Grota

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Na rozprawie 2 czerwca przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że jest za wcześnie, by rozstrzygać o takich szczegółach jak np... »

2006.06.02: Subiektywnie o mnożeniu konsultacyjnych bytów na Trasie AK

Już właściwie wszystkie urzędy w Warzawie nauczyły się, że spotkania konsultacyjne z mieszkańcami należy robić "po godzinach". Tym jedynym niepokornym pozostał jednak Urząd Wojewódzki, który wyznaczył rozprawę administracyjną w sprawie... »

2006.05.15: Wnioski do studium - układ drogowo - uliczny

(projekt - wersja robocza) Wnioskujemy o zmianę planowanego systemu dróg wyższego rzędu na taki, który będzie zapobiegał wprowadzaniu w granice miasta ruchu tranzytowego, nie mającego na terenie miasta celu bądź źródła. Dlatego też... »

2006.05.13: Wnioski do studium - strefowanie ruchu

(projekt - wersja robocza) W pełni popieramy wymienione w tekście studium lokalizacje stref ruchu uspokojonego (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Świętokrzyska, Marszałkowska) oraz stref ruchu pieszego i rowerowego (Stare i... »

2006.04.13: Bezpłatne broszury dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało dwie broszury dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, które można otrzymać bezpłatnie. Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty... »

2006.04.03: Nowe studium dla Warszawy - pierwsze wrażenia

W dniu 29 marca 2006 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Z projektem można zapoznać się w Biurze Naczelnego Architekta Miasta, na XIII piętrze... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-303 | Dodaj nowy