Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

z 30 maja 2007 r. w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podtrzymuje stanowisko z dnia 19 kwietnia 2006 r., w sprawie organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Oznacza to, iż docelowo ulica Dewajtis powinna zostać zamknięta dla ruchu i zachowana jedynie na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, np. jako droga ewakuacyjna.

Wprowadzenie linii autobusowej w ulicę Dewajtis, a co za tym idzie połączenie ul. Marymonckiej z Wisłostradą, otworzy możliwość żywiołowej intensyfikacji ruchu samochodowego. Wszystkie jego ograniczenia będą trudne w egzekwowaniu, co grozi tym, że ulica stałaby się przelotową arterią, ze wszystkimi tego skutkami – dla przyrody i rekreacji. Dlatego też za niewłaściwe uważamy przeprowadzenie przez ul. Dewajtis regularnej linii autobusowej.

Rada Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy popiera rozwój Dzielnicy Bielany jako dzielnicy uniwersyteckiej, w tym między innymi rozbudowę Campusu UKSW w rejonie ul. Wójcickiego. Dlatego odwołując się do potrzeby skomunikowania dotychczasowej siedziby UKSW przy ul. Dewajtis z Campusem UKSW przy ul. Wóycickiego, Rada uważa, że niezbędne jest połączenie linią autobusową obydwu tych lokalizacji, od strony Wisłostrady, bez przejazdu autobusu przez ul. Dewajtis.

Dlatego Rada ponawia wniosek o wykonanie zjazdów z estakad Wisłostrady w 2008 roku, tak, aby umożliwić dojazd samochodów do uczelni oraz do kościoła i innych instytucji; urządzenie pod nimi parkingu oraz uwzględnienie dogodnego przejazdu dla rowerzystów.

Rada jest skłonna pozytywnie zaopiniować ruch wahadłowy na ul. Dewajtis tylko pojazdu ekologicznego (np. busu elektrycznego, pod warunkiem całkowitego zamknięcia i zakazu wjazdu dla prywatnych samochodów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych).

Konieczne jest także zapewnienie bezpiecznego przejścia dla studentów i mieszkańców od strony ul. Marymonckiej, dlatego Komisja zwraca się do Zarządu Dzielnicy o podjęcie działań w celu utwardzenia ciągów pieszych, w sposób jak najmniej ingerujący w ekosystem Rezerwatu Przyrody Las Bielański.

Szanując wysiłek wszystkich mieszkańców Warszawy społecznie zaangażowanych od wielu lat w ochronę najcenniejszych wartości przyrodniczych Bielan, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnosi o przeanalizowanie i realizację, w miarę możliwości, postulatów zgłaszanych wcześniej przez mieszkańców w tej sprawie.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca się do Zarządu Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy o przesłanie niniejszego stanowiska do Prezydenta m.st. Warszawy - Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - p. Anny Ronikier - Dolańskiej, Kanclerza UKSW – p. Marka Lepy, Dyrekcji ZDM – dyr Mirosława Kazubka Dyrekcji ZTM - dyr Leszka Ruty.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Michał Sikorski

Jak dyskutowano i głosowano

Niestety radni nie byli w tej sprawie jednomyślni. Aż 4 osoby sprzeciwiły się temu stanowisku, a 2 nie chciały decydować. Kto jak głosował osobiście - można się tylko domyślać z poniższego zapisu - fragmentu (p. 8.4) protokołu. Tym bardziej należy podziękować radnym, którzy nie są głusi na powszechne odczucia mieszkańców i obiektywne (prawne, naukowe i społeczne) fakty na temat konieczności ochrony rezerwatu.

Ciekawostką jest również propozycja p. burmistrza, aby odłożyć decyzję do czasu zebrania pełniejszej wiedzy dotyczącej możliwości ruchu komunikacyjnego na terenie rezerwatu Lasu Bielańskiego. Z jednej strony - wydaje się, że na ten temat wszystko zostało już powiedziane i problem leży nie tyle w braku informacji, co raczej działań i dobrych chęci. Z drugiej jednak - p. burmistrz ma też wiele racji. Nie wszyscy zdają sobie sprawę np. z tego, na jakich warunkach UKSW (sukcesor ATK) może funkcjonować w Lesie Bielańskim [zobacz >>>], jak cennym reliktem jest ten rezerwat i jaka groźba wisiała nad nim 40 lat temu [zobacz >>>].

UD-III-SRD-0052-11/07

Protokół nr 11/07 z X Sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 30 maja 2007 r. [fragmenty]

8.4. Przyjęcie stanowiska planowanego przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis.

Przewodniczący Rady p. Michał Sikorski wniósł o przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie planowanego przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis. Poprosił przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy o przedstawienie opinii w tej sprawie.

Burmistrz p. Zbigniew Dubiel poinformował, że Zarząd podziela stanowisko Rady w sprawie dalszego ograniczenia ruchu na ul. Dewajtis, od ul. Marymonckiej do ul. Kamedulskiej. Natomiast za względu na dużą ilość obiektów użyteczności publicznej, nie widzi możliwości zamknięcia jej całkowicie dla ruchu. Należy wprowadzić korektę w pierwszym akapicie projektu uchwały. Zarząd zwraca się z prośbą o wskazanie alternatywnych możliwości ruchu pojazdów po tym terenie oraz wskazania możliwości parkingowych. Wyklucza się zaś możliwość stworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Marymoncką i Wisłostradą.

Radna Ilona Soja - Kozłowska postulowała o utrzymanie istniejącego stanowiska : "oznacza to, iż docelowo ul. Dewajtis powinna zostać zamknięta dla ruchu i zachowana jedynie na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jako droga ewakuacyjna".

Radny p. Waldemar Wasiewicz stwierdził, że w okolicy rezerwatu bielańskiego powinna być możliwość korzystania z samochodów i komunikacji miejskiej.

Radna p. Anna Czarnecka w imieniu mieszkańców zaapelowała do radnych o pozostawienie rezerwatu w obecnym stanie, ponieważ wprowadzenie transportu na tym terenie spowoduje zaśmiecanie lasu i rozjeżdżanie dróg leśnych.

Radny p. Wojciech Borkowski poparł stanowisko Przewodniczącej Komisji Architektury.

Radna p. Teresa Renata Banasiak wyraziła swoje stanowisko poprzez dezaprobatę dla wprowadzenia komunikacji alternatywnej na terenie rezerwatu.

Radny p. Marek Goleń poparł pomysł włączenia ruchu drogowego na obszarze rezerwatu dla dobra rosnącej rzeszy studentów, korzystających z istniejącej na tym terenie uczelni. Poparł koncepcje wygenerowania ruchu komunikacyjnego po północnej części lasu, od Wybrzeża Gdyńskiego i ul. Wójcickiego.

Radny p. Leszek Kujawa zaprezentował stanowisko przeciwstawne do ww., tj. oparte na przesłance, że najistotniejszym elementem funkcjonowania życia na ziemi jest człowiek i jego dobro.

Radna Ilona Soja - Kozłowska podsumowując wypowiedź swoich poprzedników dodała, że możliwość dojazdu oraz miejsca parkingowe od strony Wybrzeża Gdyńskiego umożliwią dogodny dojazd do rezerwatu. Koncepcja dotycząca połączenia Wybrzeża Gdyńskiego z ul. Dewajtis nie przybrała ostatecznego kształtu i jest obecnie dyskutowana. Ze względu na duży ruch wzdłuż ulicy Dewajtis, Komisja Architektury jest w stanie pozytywnie zaopiniować ruch wahadłowy.

Radny p. Jacek Jeżewski uznał stanowisko Przewodniczącej Komisji Architektury za najlepsze z możliwych, ponieważ wielokrotnie już dyskutowane na posiedzeniach.

Wiceprzewodniczący Rady p. Łukasz Świderski także poparł stanowisko dotyczące kompleksowej ochrony rezerwatu Lasu Bielańskiego, bez możliwości poruszania się po nim pojazdów samochodowych.

Burmistrz p. Dubiel sugerował zlecenie opracowania planu organizacji ruchu ul. Dewajtis, w sposób najdogodniejszy dla wszystkich. Prosił o nie przegłosowywanie obecnych ustaleń do czasu zebrania pełniejszej wiedzy dotyczącej możliwości ruchu komunikacyjnego na terenie rezerwatu Lasu Bielańskiego, na obecnym etapie.

Przewodniczący Rady p. Michał Sikorski, zaproponował poddanie pod głosowanie wykreślenia zdania ze stanowiska: "oznacza to, iż docelowo ul. Dewajtis powinna zostać zamknięta dla ruchu i zachowana jedynie na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jako droga ewakuacyjna". Głosowanie: 5 za, 14 przeciw, 4 wstrzymujących się.

Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Przewodniczący Rady p. Michał Sikorski zaproponował poddanie pod głosowanie nie zmienionej treści istniejącego stanowiska ze słowami "oznacza to, iż docelowo ul. Dewajtis powinna zostać zamknięta dla ruchu i zachowana jedynie na wypadek sytuacji nadzwyczajnych jako droga ewakuacyjna".

Głosowanie: 17 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się.

[Teksty za Biuletynem Informacji Publicznej m.st. Warszawy, wytłuszczenia od redakcji]

Starsze wiadomości - w kronice.