Pismo mieszkańców dzielnicy (27 VI)

Do: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury

Petycja w sprawie WI-II.7820.1.6.2016.MS1

W związku z umożliwieniem udziału mieszkańców w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy od węzła Puławska do Węzła Lubelska” – Zadanie C – od węzła wał Miedzeszyński do węzła Lubelska, przekazuję uwagi mieszkańców dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na temat tej inwestycji.

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Do oceny przedstawił projekt, który w rażący sposób odbiega od założeń uprzednio zatwierdzonej decyzji środowiskowej.

Zamiast przewidzianego w decyzji tunelu, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, proponuje się mieszkańcom Wawra tzw. wannę szczelną, która szczelna jest tylko z nazwy. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym, przez który przebiega ok. 2/3 zadania C, estakady/wiadukty zastąpiono nasypami.

Interes ekonomiczny wygrał z interesem społecznym o nadzwyczajnym znaczeniu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.

Tereny naszej dzielnicy to w dużej części lasy, m.in. Mazowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina, oraz tereny o mało intensywnej zabudowie, z dużą ilością zielni. Większość Wawerczyków mieszka tu z wyboru, nie z konieczności, właśnie ze względu na walory środowiskowe. Realizacja inwestycji wg projektu, który ma podlegać ocenie, spowoduje nieodwracalną degradację tych terenów. Przecięcie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego nasypami (zaprojektowano ok. 500 m estakad na odcinku 4-4, 5 km) uniemożliwi korzystanie z lasu wszystkim mieszkańcom tych terenów – zwierzętom i ludziom, i na zawsze zniszczy równowagę biologiczną na terenach podmokłych, na których powstaną nasypy. Nie możemy na to pozwolić.

Dlatego domagamy się, aby długość i wysokość estakad trasy przebiegającej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i na leśnych terenach przyległych odpowiadały przynajmniej pierwotnym założeniom. Idealnym rozwiązaniem byłaby estakada na odcinku od węzła z ul. Izbicką do końca zadania – węzeł Lubelska. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniono by swobodnego korzystanie z terenów leśnych.

Domagamy się również budowy, w węźle ul. Patriotów i linii kolejowej, tunelu przykrytego o długości co najmniej 250 m, co zapewni zachowanie lub odtworzenie terenów zielonych w miejsce obecnie istniejących. O kwestiach technicznych (np. odprowadzenie wód opadowych) jako niefachowcy nie wypowiadamy się.

Chcemy podkreślić, że nie protestujemy przeciwko inwestycji, która jest potrzebna Warszawie, a więc i mieszkańcom Wawra. Domagamy się, aby była ona wykonana z uwzględnieniem dobra społecznego i dbałością o środowisko, tak mało przez wielu szanowane.

Urszula Stanowska
Andrzej Tomaszczyk
Bartosz Mróz
Mieszkańcy Wawra

Pismo Zielonego Mazowsza z 4 VII

ZM-17-0749-01-MS

Do: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury

Nawiązując do oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do Węzła Lubelska – Zadanie C – od węzła wał Miedzeszyński do węzła Lubelska, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. W projekcie powinna zostać uwzględniona estakada w zakresie przewidzianym w pierwotnej koncepcji, a przynajmniej od km 16,300 do 17,750. Rezygnacja z estakady oznaczałaby drastyczne podwyższenie faktycznego kosztu realizacji inwestycji: społecznego i przyrodniczego. Droga zamiast ułatwiać komunikację stanowiłaby barierę i przyczyniała się do niszczenia środowiska naturalnego.

2. Należy zachować ciągłość w linii szlaku turystycznego w pobliżu ul. Stygarów (ok. km 14,750), tak by zapewnić możliwość komfortowego podróżowania pieszo i rowerem, jak też umożliwić pokonanie bariery w postaci drogi szybkiego ruchu przez zwierzęta.

3. Przejście dla pieszych i rowerzystów powinno zostać uwzględnione w okolicach km 18,000, by zapewnić dostęp do sanatorium dziecięcego.

4. Przejście dla pieszych i rowerzystów powinna zostać uwzględnione w linii ul. Celulozy, by umożliwić ominięcie skrzyżowania z Wałem Miedzeszyńskim. Wielopoziomowe węzły są rozwiązaniem skrajnie nieprzyjaznym dla pieszych i rowerzystów i należy zapewnić równoległą trasę alternatywną.

5. W okolicach jeziora Torfy należy zapewnić ograniczenie do minimum oddziaływanie hałasu, np. poprzez zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych.

6. Należy zapewnić drogi rowerowe po obu stronach drogi ekspresowej, przynajmniej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Wał Miedzeszyński. Ruch ten może zostać częściowo poprowadzony drogą serwisową, o ile zostaną na niej zastosowane fizyczne środki uspokojenia ruchu zapewniające nieprzekraczanie prędkości 30 km/h (np. progi spowalniające o przekroju sinusoidalnym).

7. W węźle „Patriotów” droga ekspresowa powinna przebiegać w przykrytym tunelu