Wadliwa definicja uchylona

Ostatnio dużo pisaliśmy o problemach z budżetem partycypacyjnym - zarówno na etapie zgłaszania projektów [zobacz >>>], jak i ich realizacji [zobacz >>>][zobacz >>>]. W przypadku tegorocznego naboru wniosków, zwróciliśmy uwagę na próbę ustawienia budżetu na Ochocie pod projekty bardziej prosamochodowe poprzez wprowadzenie kuriozalnej definicji ogólnodostępności [zobacz >>>]. Zarząd Dzielnicy Ochota w ramach doprecyzowania kryterium ogólnodostępności, stwierdził że "nie są ogólnodostępne" projekty, które nie przewidują budowy nowych miejsc parkingowych w przypadku, gdy istniejące zostanie wykorzystane w innym celu (np. na uzupełnienie szpaleru drzew).

Po trzech tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź, a po sześciu doczekaliśmy się uchylenia niezgodnej z prawem miejscowym części definicji ogólnodostępności.

Tym samym przynajmniej przez ostatnie cztery dni tegorocznego naboru wniosków obowiązywała na Ochocie definicja ogólnodostępności faktycznie odnosząca się do ogólnodostępności.

Co ważniejsze, taka definicja będzie stosowana na etapie weryfikacji wniosków. Miejmy nadzieję, że weryfikacja odbędzie się już w sposób nie wymagający podobnych interwencji.

Odpowiedź z Centrum Komunikacji Społecznej - 22 XII 2017 r.

W odpowiedzi na pismo [...] Informuję, że obecnie jest prowadzona analiza prawna mająca na celu określenie czy uchylenie ww. uchwały zgodnie z Państwa pismem, jest celowe. Wraz z zakończeniem procedury nadzorczej i wydaniem opinii prawnej w zakresie uchwały nr 3625/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019, w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień uchwała zostanie wyłączona z obiegu prawnego. W przypadku, niestwierdzenia istotnych uchybień, uchwała pozostanie aktem obowiązującym.

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
Krzysztof Mikołajewski

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy

nr 60/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Na podstawie § 64 ust. 2 w związku z § 62 ust. 1 oraz § 64 ust. 3 Statutu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453, z późn. zm. )) w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 4388/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia procedur sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nadzoru nad działalnością organów dzielnic m.st. Warszawy zmienionego zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy nr 4958/2013 z dnia 9 września 2013 r. oraz nr 21/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność, w części, uchwały nr 3625/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 3.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

Uzasadnienie

Zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu nr 4388/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia procedur sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nadzoru nad działalnością organów dzielnic m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy dokonał oceny zgodności uchwały nr 3625/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019, pod względem kryteriów określonych w § 62 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453, z późn. zm., dalej jako „Statut Dzielnicy”), stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy.

Po zapoznaniu się z treścią uchwały nr 3625/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019 i przeanalizowaniu jej pod kątem formalnoprawnym oraz na podstawie ustaleń stanu faktycznego sprawy, organ nadzoru uznał, iż należy wszcząć procedurę nadzorczą, o której mowa w § 64 ust. 2 Statutu Dzielnicy.

W załączniku nr 1 do ww. uchwały przedstawiono kryteria ogólnodostępności projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na terenie dzielnicy Ochota. Wskazano, że: „w przypadku projektów przewidujących likwidację miejsc postojowych należy wskazać taką samą liczbę zastępczych miejsc postojowych w najbliżej okolicy i ująć w kosztach realizacji projektu”. Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawy na rok 2019, będący załącznikiem do zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019, wskazuje, które projekty mogą zostać zgłoszone lub nie przez projektodawców do budżetu partycypacyjnego.

Jednocześnie Regulamin deleguje ustalenie definicji ogólnodostępności projektu realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na zarządy poszczególnych dzielnic m. st. Warszawy. Zarząd podejmuje uchwałę w oparciu o rekomendację dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz Rady ds. budżetu partycypacyjnego. Zgodnie z aktualną rekomendacją Rady ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicowej zasadzie ogólnodostępności powinien zostać określony m.in. sposób korzystania z projektu przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców w odniesieniu do projektów inwestycyjnych

W związku z powyższym, uchwalona przez Zarząd Dzielnicy Ochoty uchwała w zakresie zasady ogólnodostępności odnosząca się do konieczności wskazania zastępczych miejsc postojowych narusza postanowienia Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawy na rok 2019, będącego załącznikiem do zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r.

Zarząd nie posiada uprawnień do wskazywania, jakie projekty mogą, a jak nie mogą być zgłaszane do budżetu partycypacyjnego, jako że zakres dozwolonych projektów został wskazany w Regulaminie. Zarząd zobowiązany jest jedynie uszczegółowić i dostosować zasadę ogólnodostępności do specyfiki warunków Dzielnicy.

W związku z tym organ nadzoru postanawia uchylić we wskazanej powyżej części, tj. w zakresie dotyczącym zasady ogólnodostępności, ww. uchwałę.

W myśl § 64 ust. 2 Statutu Dzielnicy, naruszenie przez uchwałę Zarządu Dzielnicy kryterium zgodności z prawem stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności takiej uchwały lub wstrzymania jej wykonania i przekazania jej Zarządowi Dzielnicy w celu dokonania w niej niezbędnych zmian w wyznaczonym terminie. Istotny stopień naruszenia kryterium zgodności z prawem wskazuje na konieczność stwierdzenia nieważności uchwały objętej nadzorem. Nieważność uchwały w całości lub w części, zgodnie z § 64 ust. 3 Statutu Dzielnicy, stwierdza Prezydent m.st. Warszawy.

W świetle przedstawionych okoliczności, działając na podstawie § 64 ust. 2, w związku z § 62 ust. 1 oraz na podstawie § 64 ust. 3 Statutu Dzielnicy, Prezydent m.st. Warszawy stwierdził, w części opisanej w uzasadnieniu, nieważność uchwały nr 3625/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Pogrubienia zostały dodane przez redakcję.